NASZE USŁUGI

Miło nam, iż są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Posiadamy szeroki wachlarz usług skierowany do licznych odbiorców. W naszej ofercie każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Nasza oferta podzielona jest na 4 główne kategorie, w zależności od odbiorcy docelowego: uczeń, student, absolwent lub przedsiębiorca. Nie ma dla nas znaczenia czy praca jest krótka czy długa, czy chodzi o część czy całość, czy zlecenie jest na średnim czy wyższym poziomie, czy termin realizacji jest pilny czy długi. Jesteśmy elastyczni i podołamy praktycznie każdemu zleceniu. Jeśli jesteś uczniem to pomożemy Ci napisać wypracowanie czy przygotować prezentację maturalną. Studentom pomagamy w pracach zaliczeniowych, licencjackich czy magisterskich. Gdy skończysz studia i chcesz szukać pracy pomożemy w przygotowaniu profesjonalnego listu motywacyjnego czy życiorysu. Przedsiębiorcom z kolei pomagamy w opracowaniu profesjonalnych biznes planów, planów marketingowych i wielu innych.

 

Poniżej szczegóły naszej oferty:

 

 

 

Oprócz wskazanych powyżej usług, możemy zrealizować praktycznie każde inne zlecenie związane z opracowaniem jakiegoś tekstu. Skontaktuj się z redakcją serwisu, aby dowiedzieć się o możliwość realizacji danej usługi.

 

Aby skorzystać, z którejś określonej powyżej usługi zapraszamy do działu Cennik Online, aby poznać cenę, a następnie do działu Formularz Zamówienia celem złożenia zamówienia. Możesz również wysłać nam zapytanie na adres: kontakt@e-konsultacje.net lub porozmawiać z nami na chacie.

 

 

W zakresie naszych kompetencji są między innymi następujące dziedziny nauki:

 

BIBLIOTEKOZNASTWO

 • archiwistyka
 • bibliofilstwo
 • bibliografie
 • biblioteki i ich historia
 • biblioteki naukowe
 • biblioteki publiczne
 • biblioteki szkolne
 • biblioterapia
 • czytelnictwo
 • gromadzenie zbiorów
 • informacja naukowa
 • katalogowanie
 • książki i ich historia
 • marketing biblioteczny
 • muzealnictwo
 • opracowywanie zbiorów
 • prasa i jej historia
 • zarządzanie biblioteką
 • --- inne---

BIOLOGIA, CHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • biochemia
 • biodegradacja
 • biologia środowiskowa
 • bioróżnorodność
 • biotechnologia
 • chemia kosmetyczna
 • chemia organiczna
 • chemia środowiska
 • chemia witamin
 • ekologia
 • ekologistyka
 • gospodarka odpadami
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • parki narodowe
 • polskie i unijne prawo ochrony środowiska
 • przemysł farmaceutyczny a środowisko
 • toksykologia
 • zanieczyszczenia środowiska
 • zarządzanie obszarami chronionymi
 • --- inne ---

DZIENNIKARSTWO

 • artykuł
 • esej
 • język ogłoszeń prasowych
 • język polski w Internecie
 • język reklamy
 • komunikacja w Internecie
 • komunikacja wizerunkowa
 • polska prasa sportowa
 • prasa kulturalna
 • przemowy
 • public relations
 • public relations
 • regionalizmy
 • reportaż
 • społeczne kampanie reklamowe
 • społeczne zaangażowanie biznesu
 • wulgaryzmy
 • zapożyczenia językowe
 • --- inne ---

EKONOMETRIA I STATYSTYKA

 • analiza demograficzna
 • analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych
 • analiza finansowa
 • analiza kredytów mieszkaniowych
 • analiza oszczędności gospodarstw domowych
 • analiza płynności
 • analiza statystyczna
 • analiza wynagrodzeń
 • fundusze inwestycyjne
 • indeksy giełdowe
 • kursy walut
 • optymalne portfele akcji
 • prognozowanie zjawisk ekonomicznych
 • statystyczna analiza popytu
 • statystyczna kontrola jakości
 • zagrożenia działalności gospodarczej
 • --- inne ---

EKONOMIA

 • analizy rynków
 • bezrobocie
 • bilans handlowy
 • bilans płatniczy
 • budżet państwa
 • budżety jednostek samorządu terytorialnego
 • cło i polityka celna
 • globalizacja
 • handel zagraniczny
 • inflacja
 • mikro i makroekonomia
 • polityka budżetowa
 • polityka fiskalna
 • polityka gospodarcza
 • polityka monetarna
 • restrukturyzacja
 • rynek pracy
 • sektor MSP
 • --- inne ---

FILOLOGIA

 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia polska
 • filologia rosyjska

FILOZOFIA

 • antropologia
 • człowiek i religia
 • egzystencjalizm
 • epistemologia
 • etyka
 • filozofia człowieka
 • filozofia kultury
 • filozofia moralna
 • filozofia nowożytna
 • filozofia polityki
 • filozofia religii
 • filozofia starożytna
 • koncepcja dehumanizacji człowieka
 • koncepcja prawdy
 • logika
 • metafizyka
 • ontologia
 • realizm a sukces nauki
 • teoria odniesienia
 • teoria sprawiedliwości
 • --- inne ---

FINANSE, BANKOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA

 • analizy finansowe
 • banki centralne
 • bankowość elektroniczna
 • bankowość internetowa
 • bankowość w krajach Unii Europejskiej
 • bezpieczeństwo i ryzyko w bankowości
 • finanse behawioralne
 • finanse przedsiębiorstw
 • giełda papierów wartościowych
 • historia bankowości
 • kredyty bankowe
 • marketing bankowy
 • prawo finansowe i bankowe
 • private banking
 • składki i świadczenia emerytalne
 • systemy scoringowe
 • transakcje bankowe
 • ubezpieczenia
 • usługi i produkty bankowe
 • --- inne---
 • rachunkowość

GEOGRAFIA

 • demografia
 • energia – skażenia i alternatywa
 • geografia ekonomiczna
 • geografia elektoralna
 • gleby
 • katastrofy ekologiczne
 • katastrofy przemysłowe
 • mechanizm zlodowacenia
 • ochrona przyrody
 • ruchy górotwórcze
 • strefy roślinne
 • trzęsienia ziemi
 • wody podziemne
 • wody śródlądowe
 • zagrożone tereny oceanów
 • zjawiska krasowe
 • --- inne ---

HISTORIA

 • historia gospodarcza
 • historia najnowsza
 • historia Polski
 • historia PRL
 • historia starożytna
 • historia wojen europejskich
 • imperia kolonialne
 • konflikty zbrojne
 • myśli polityczno-społeczna
 • niewolnictwo
 • represje carskie
 • społeczność żydowska
 • totalitaryzm
 • wojny domowe
 • --- inne ---
 • historia sztuki

INFORMATYKA

 • bazy danych
 • bezpieczeństwo baz danych
 • bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • cyberterroryzm
 • edytory graficzne
 • grafika komputerowa
 • komunikacja internetowa
 • lokalne sieci komputerowe
 • metody numeryczne
 • programowanie
 • protokół TCP/IP
 • rynek usług internetowych
 • sieci komputerowe
 • systemy operacyjne
 • technologie informatyczne
 • tworzenie stron WWW
 • wirusy i robaki
 • --- inne ---

INNA

  KOSMETOLOGIA I KOSMETYKA

  • kosmetologia
  • kosmetyka

  KRYMINOLOGIA

  • kryminologia

  KULTUROZNAWSTWO

  • amerykanistyka
  • animacja i zarządzanie kulturą
  • etnologia
  • filmoznawstwo i wiedza o mediach
  • finansowanie kultury
  • grupy narodowe i etniczne
  • kultura literacka
  • kultura masowa
  • kultura obiektywna i subiektywna
  • kultura popularna
  • kultura współczesna
  • kulturoznawstwo międzynarodowe
  • migracje
  • mniejszości narodowe
  • stosunki etniczne
  • teoria i historia kultury
  • tożsamość narodowa
  • transkulturowość
  • --- inne ---

  MATEMATYKA, FIZYKA

  • fizyka
  • matematyka

  MEDYCYNA

  • chirurgia
  • choroby alergiczne
  • epidemiologia
  • farmakoterapia
  • fizjoterapia
  • medycyna niekonwencjonalna
  • medycyna pracy
  • medycyna ratunkowa
  • medycyna sądowa
  • medycyna zabiegowa
  • opieka pielęgniarska
  • profilaktyka zdrowia
  • rehabilitacja
  • szczepionki
  • --- inne ---

  NIERUCHOMOŚCI

  • gospodarowanie nieruchomościami
  • nieruchomości zabytkowe
  • obrót nieruchomościami
  • plan zarządzania nieruchomością (link do pliku plany zarządzania nieruchomością)
  • plany zagospodarowania przestrzennego
  • podatek od nieruchomości
  • podział nieruchomości
  • pośrednik w obrocie nieruchomościami
  • rynek nieruchomości
  • rzeczoznawca majątkowy
  • użytkowanie wieczyste
  • wycena nieruchomości
  • wywłaszczenie nieruchomości
  • zarządca na rynku nieruchomości
  • zarządzanie nieruchomością
  • --- inne ---

  PEDAGOGIKA

  • andragogika
  • arteterapia
  • doradztwo personalne
  • doradztwo zawodowe
  • edukacja medialna
  • edukacja zdrowotna
  • edukacja zintegrowana
  • funkcje nauczyciela
  • gerontopedagogika
  • historia wychowania
  • informatyka w edukacji
  • jakość kształcenia
  • jakość pracy szkoły
  • metodologia badań pedagogicznych
  • nauczanie języków obcych
  • niedostosowanie społeczne
  • niepowodzenia szkolne
  • patologie w środowisku rodzinnym
  • patologie w środowisku szkolnym
  • pedagog szkolny
  • pedagogika ogólna
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • pedagogika pracy
  • pedagogika specjalna
  • pedagogika wczesnoszkolna
  • pedagogika zdrowia
  • polityka społeczna
  • pomoc społeczna
  • resocjalizacja
  • socjoterapia
  • systemy oświatowe
  • teoria wychowania
  • terapia pedagogiczna
  • terapia zajęciowa
  • uzależnienia
  • zaburzenia socjalizacyjne
  • zawodoznawstwo
  • --- inne ---

  POLITOLOGIA

  • bezpieczeństwo
  • dyplomacja na arenie międzynarodowej
  • fundusze europejskie
  • geografia polityczna
  • historia myśli politycznej
  • historia powszechna
  • koncepcje społeczno-polityczne
  • konflikty wewnętrzne
  • konflikty zewnętrzne
  • manipulacja polityczna
  • marketing polityczny
  • misje pokojowe
  • partie polityczne
  • polityka społeczna
  • polityka Unii Europejskiej
  • polityka zagraniczna
  • pozycja ustrojowa prezydenta
  • rola opozycji w ustroju demokratycznym
  • stosunki międzynarodowe
  • sylwetki sławnych polityków
  • systemy partyjne
  • systemy wyborcze
  • terroryzm
  • ustroje polityczne państw
  • ---inne---

  PRAWO I ADMINISTRACJA

  • historia prawa
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • partnerstwo publiczno-prywatne
  • prawa człowieka
  • prawo administracyjne
  • prawo bankowe
  • prawo budżetowe
  • prawo cywilne ogólne
  • prawo cywilne rodzinne i opiekuńcze
  • prawo cywilne rzeczowe
  • prawo cywilne spadkowe
  • prawo cywilne zobowiązań
  • prawo gospodarcze
  • prawo karne
  • prawo karne materialne
  • prawo karne skarbowe
  • prawo karne wykonawcze
  • prawo konstytucyjne
  • prawo korporacji prawniczych
  • prawo międzynarodowe
  • prawo nowych technologii
  • prawo podatkowe
  • prawo pracy
  • prawo spółek handlowych
  • prawo ubezpieczeń społecznych
  • prawo Unii Europejskiej
  • prawo upadłościowe i naprawcze
  • prawo własności intelektualnej
  • prawo wykroczeń
  • procedura administracyjna
  • procedura cywilna
  • procedura karna
  • przestępstwa skarbowe
  • umowy międzynarodowe
  • --- inne ---

  PSYCHOLOGIA

  • choroby psychiczne
  • dewiacje
  • diagnoza psychologiczna
  • historia psychologii
  • psychoanaliza
  • psychologia behawioralna
  • psychologia dobrych obyczajów
  • psychologia reklamy
  • psychologia rozwojowa
  • psychologia społeczna
  • psychologia uczuć i emocji
  • psychologia wychowania
  • psychologia zarządzania
  • psychopatologia
  • stres
  • zaburzenia osobowości
  • --- inne ---

  RELIGIOZNAWSTWO I TEOLOGIA

  • antropologia religii
  • duchowość ekologiczna
  • ekumenizm
  • historia religii
  • homiletyka
  • katechetyka
  • liturgika
  • misje
  • nowe ruchy religijne
  • Pismo Święte
  • prawo kanoniczne
  • psychologia pastoralna
  • religia rytuału
  • religie martwe
  • religie narodowe
  • religie świata
  • religie uniwersalistyczne
  • religijność plemienna
  • spowiednictwo
  • stosunki państwowo-kościelne
  • teologia
  • teologia dogmatyczna
  • teologia fundamentalna
  • teologia moralna
  • teologia pastoralna
  • wartości religijno-etyczne
  • --- inne ---

  SOCJOLOGIA

  • antropologia miasta
  • komunikacja interpersonalna
  • komunikacja masowa
  • metodologia badań społecznych
  • polityka rodzinna
  • problemy społeczne
  • przemiany demograficzne
  • rodzina i role rodzinne
  • rynek pracy
  • socjologia administracji publicznej
  • socjologia globalizacji
  • socjologia gospodarcza
  • socjologia komunikacji społecznej
  • socjologia ogólna
  • socjologia organizacji i zarządzania
  • socjologia polityki
  • socjologia pracy
  • socjologia religii
  • społeczeństwo obywatelskie
  • --- inne ---

  TECHNOLOGIA ŻYWIENIA

  • alergeny
  • barwniki spożywcze
  • diety
  • inżynieria genetyczna
  • metody utrwalania żywności
  • organizmy genetycznie modyfikowane
  • procesy technologiczne
  • prozdrowotne właściwości żywności
  • składniki mineralne
  • wartości odżywcze pokarmów
  • żywność funkcjonalna
  • żywność regionalna
  • żywność wygodna
  • --- inne ---

  TRANSPORT I LOGISTYKA

  • centra logistyczne
  • europejski przewóz towarowy
  • jakość usług logistycznych
  • komodalność transportu
  • logistyka handlu i dystrybucji
  • logistyka produkcji
  • logistyka zaopatrzenia
  • normalizacja i zarządzanie jakością
  • planowanie logistyczne
  • przewóz materiałów niebezpiecznych
  • środki transportu
  • systemy logistyczne
  • transport i spedycja
  • transport kolejowy
  • transport kombinowany
  • transport krajowy
  • transport międzynarodowy
  • transport morski
  • usługi kurierskie i spedycyjne
  • zarządzanie gospodarką magazynową
  • zarządzanie łańcuchem dostaw
  • --- inne ---

  TURYSTYKA I HOTELARSTWO

  • agroturystyka
  • atrakcyjność turystyczna kraju/regionu/miasta
  • funkcjonowanie obiektów hotelarskich
  • geografia hotelarstwa
  • gospodarki turystyczne regionów
  • informatyzacja obsługi hoteli
  • jakość usług turystycznych
  • rozwój bazy hotelowej
  • segmentacja w hotelarstwie
  • system HACCP w hotelarstwie
  • systemy rezerwacyjne
  • turystyka ekologiczna
  • turystyka ekstremalna
  • turystyka międzynarodowa
  • zarządzanie i marketing w hotelarskie
  • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
  • --- inne ---

  UNIA EUROPEJSKA

  • Dyrektywy Unii Europejskiej
  • fundusze europejskie
  • Jednolity Rynek Wewnętrzny
  • organizacje międzynarodowe
  • polityka celna
  • polityka handlowa
  • polityka ochrony środowsika
  • polityka regionalna
  • polityka rolna
  • polityka społeczna
  • proces integracji Polski z Unią Europejską
  • rozwój regionalny
  • Unia Gospodarcza i Walutowa
  • unijny rynek pracy
  • Wspólna Polityka Rolna
  • zarządzanie europejskie
  • --- inne ---

  WYCHOWANIE FIZYCZNE

  • wychowanie fizczne

  ZARZĄDZANIE I MARKETING

  • coaching
  • marketing
  • marketing internetowy
  • marketing sprzedaży
  • marketing targowy
  • mentoring
  • mobbing w miejscu pracy
  • motywacja
  • ocenianie
  • plany marketingowe
  • przywództwo
  • public realtions
  • reklama
  • reklama polityczna
  • sponsoring
  • teorie organizacji
  • wynagradzanie
  • zarządzanie jakością
  • zarządzanie ryzykiem
  • zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie talentami
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • zarządzanie zmianą
  • --- inne ---

   

  Chcielibyśmy jednak zastrzec, iż wykonane przez nas opracowania naukowe czy analizy są jedynie wzorami stanowiącymi podstawę do pisania własnych prac i mogą one służyć wyłącznie jako baza lub materiał wyjściowy do dalszych rozważań. Nie bierzemy i nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem napisanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272 KK.
   

   

  zamów teraz
  NEO-MEDIA ALEKSANDRA KOWALSKA
  ul. Ofiar Września 20B
  41-400 Mysłowice

  NIP: 6251946516  chat chat offline